ఎంత గాప్ వస్తే అంత మజా! – Dengulata – Enta Gap Vaste Anta Maja!

ఎంత గాప్ వస్తే అంత మజా! – Dengulata – Enta Gap Vaste Anta Maja! Dengulata – రాధ ఆరోజు చాలా ఆందంగా తయారైంది. పొద్దున్నే తన బాయ్ ఫ్ర్ండె ఊరినుంచి వచ్చాడు. రెండు వారాల కాంపు వెళ్ళాడు రవి. ఈ రెండు వారాలు క్షణ మొక యుగం లాగా వుండింది రాధ కి. గంటల తరబడి ఫోన్ లో మాట్లాడుకునే వారు. వీడియో ఛాట్ లో

Read Full Story »